ครูช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

นายอรรถวัจน์ วงศ์ทองนิล
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0833706116
อีเมล์ : P_uttha@hotmail.com

นางสายไหม ผลวาด
ครู คศ.3

นางสาวเยาวลักษ์ ดวงจันทร์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0827807400
อีเมล์ : i-olip-1234@hotmail.com

นายธนวิทย์ รักษาวงษ์
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0945205925
อีเมล์ : tanawit05062525@gmail.com

นายทัศนัย ไชยสัตย์
ครูผู้ช่วย