ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)

นายอรรถวัจน์ วงศ์ทองนิล
ครู คศ.3

นางสายไหม ผลวาด
ครู คศ.3

นางประภาพร แนบชิด
ครู คศ.2

นางสาวเยาวลักษ์ ดวงจันทร์
ครู คศ.1

นายธนวิทย์ รักษาวงษ์
ครูผู้ช่วย

นายสุทิน นนทวงศ์
พนักงานราชการ