ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายเกรียงไกร กุลบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

นางสาวลัดดา กรอบมุข
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวภาวนา สว่างจิตต์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายอรรถวัจน์ วงศ์ทองนิล
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวกัลยา โฮมหุ้มแก้ว
ครูธุรการ