ครูช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

นางสาวภาวนา สว่างจิตต์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0884814629
อีเมล์ : pawanaswa@gmail.com

นายชัยนรินทร์ สู้ศึก
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0610675593
อีเมล์ : chainarin@hotmail.com

นางประภาพร แนบชิด
ครู คศ.2

นายอภิสิทธิ์ ก้อนคำดี
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0849599424
อีเมล์ : apisit000000@hotmail.com