ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)

นางสาวภาวนา สว่างจิตต์
ครู คศ.3

นายชัยนรินทร์ สู้ศึก
ครู คศ.3

นายอภิสิทธิ์ ก้อนคำดี
ครูผู้ช่วย