ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.1ก ตึก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2525
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2556
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2532
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2560
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู องค์การฯ (ปรับปรุงใหม่)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2519
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2522
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2536
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2545
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2547
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แท้งค์น้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2541
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2555
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2544
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2522
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2538
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..