ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3)

นางสาวลัดดา กรอบมุข
ครู คศ.3

นางสุจิตรา มุทาพร
ครู คศ.3

นายรุ่งระวี แสนคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุณิดากร คุณาพรสถิตย์
ครูอัตราจ้าง