คณะผู้บริหาร

นายธนกฤต สวัสดิ์ทา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภาวนา สว่างจิตต์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เบอร์โทร : 0884814629
อีเมล์ : pawanaswa@gmail.com

นางสาวลัดดา กรอบมุข
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นายอรรถวัจน์ วงศ์ทองนิล
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3