ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายคูณ พรมดวง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2511 - 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรนันท์ ทาระพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517 - 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายคูณ พรมดวง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุมาศ จันทร์มา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2524 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ คำวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2531 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ คำวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวาส อุทธา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ทองจันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสมร สดชื่น
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายบัวกันต์ บุญมาโฮม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายวิมล เมอมะนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงไกร กุลบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤต สวัสดิ์ทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน