ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562
ในระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2563
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ งานวิชาการ
10 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ในระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2563
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ งานวิชาการ
06 มี.ค. 63 ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ งานอนามัยโรงเรียน
04 มี.ค. 63 ทดสอบ NT ปี 2562 สำหรับนักเรียนชั้น ป.3
ในวันที่ 4 มีนาคม 2563
ร.ร.บ้านเม็กใหญ่ งานวิชาการ
27 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง
ร่วมแข่งขันทั้งหมด 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกลาง โรงเรียนบ้านดำรงสินสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านหมากมาย โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ โรงเรียนบ้านบัวเทียม และโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง
13 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-ม.3)
ในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสิงห์ดำ อ.กันทรลักษ์ ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
07 ก.พ. 63 กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ (ป.5-ป.6)
ในระหว่างวันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - วันเสาร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านบัวเทียม โรงเรียนบ้านบัวเทียม
05 ก.พ. 63 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง (ป.1-ป.4)
ในวันพุธที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 คุมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
ณ สนามสอบที่เป็นกรรมการคุมสอบ สพป.อบ.5
30 ม.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
1.นายอรรถวัจน์  วงศ์ทองนิล  คุมสอบที่สนามสอบ ร.ร.ชุมชนบ้านหนองยาว
2.นายสุทิน  นนทวงศ์  คุมสอบที่สนามสอบ ร.ร.ชุมชนบ้านหนองยาว
3.นายธนวิทย์  รักษาวงษ์  คุมสอบที่สนามสอบ ร.ร.บ้านหนองแสง
4.นายอภิสิทธิ์  ก้อนคำดี  คุมสอบที่สนามสอบ ร.ร.บ้านคำครั่ง
ณ สนามสอบที่เป็นกรรมคุมสอบ สพป.อบ.5
29 ม.ค. 63 ร่วมบริจาคโลหิต
คณะครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 5 คน ดังนี้
1.นายสุทิน  นนทวงศ์  2.นายอภิสิทธิ์  ก้อนคำดี  3.นางสาวกัลยา โฮมหุ้มแก้ว  4.นางสาวสุนิดากร  คุณาพรสถิต 5.นายธนวิทย์  รักษาวงษ์
บริจาคในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 
ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5/แต่งกายชุดพละ สพป.อบ.5
14 ธ.ค. 62 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับชาติ
แข่งเดี่ยวพิณระดับป.1-ป.6 ตัวแทน สพป.อบ. 5 แข่งในวันที่ 14 ธ.ค. 62 ลำดับที่ 60 ณ ร.ร.วัดหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ร.ร.วัดหลวง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ/แต่งกายเสื้อเขตสียางนา+เสื้อสูท ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
27 พ.ย. 62 ประเมินทักษะการอ่าน-การเขียน ครั้งที่ 2/2562
ของนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ งานวิชาการ
11 ต.ค. 62 ถึง 30 ต.ค. 62 กำหนดปิด-เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
ปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เปิดเรียนตามปกติในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
06 ต.ค. 62 ถึง 10 ต.ค. 62 แข่งทักษะวิชาการงานศิลปฯ ครั้งที่ 69 ปี 2562
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อบ.5 ในระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2562
สพป.อบ.5 สพป.อบ.5
27 ก.ย. 62 ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สพป.อบ.5
คณะครูทุกท่านไปร่วมงานเกษียณอายุราชการในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อบ.5/แต่งกายชุดสุภาพ สพป.อบ.5
25 ก.ย. 62 งานเกษียณอายุราชการคุณครูพงษ์พันธ์ ทำทอง
ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมโรงอาหาร ร.ร.บ้านโนนสวรรค์/แต่งกายชุดสุภาพ ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
13 ก.ย. 62 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มเครือข่าย
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ  ร.ร.บ้านเม็กใหญ่
ณ ร.ร.บ้านเม็กใหญ่ งานศิลปหัตถกรรม
10 ก.ย. 62 ถึง 12 ก.ย. 62 ประเมินผลความรู้ด้านวรรณคดีและวรรณกรรม
ของนักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ งานวิชาการ
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562
ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมโรงอาหาร กิจกรรมนักเรียน
06 ส.ค. 62 อบรม Active Learning
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง ในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
หอประชุม ร.ร.บ้านกลาง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง
26 ก.ค. 62 เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2562
ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
พื้นที่บริการฯ ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
24 ก.ค. 62 ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
ระหว่าง สพป.อบ.5 และ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุม ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ ประธานเครือข่ายฯ
23 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 รับมอบพจนานุกรมจากมูลนิธิสุขุโม
ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  จำนวน 280 เล่ม
มูลนิธิสุขุโม กรุงเทพฯ งานวิชาการ
19 ก.ค. 62 อบรมต้านภัยยาเสพติด ปี 2562
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
อบต.กลาง อบต.กลาง
18 ก.ค. 62 อบรม D.A.R.E. แห่งประเทศไทย ปี 2562
ให้กับนักเรียนชั้น ป.5 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
ห้องประชุมโรงอาหาร สภ.เดชอุดม
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงอาหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) งานวิชาการ
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมต้านยาเสพติดโลก ปี 2562
จัดในวันที่พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงอาหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) กิจกรรมนักเรียน
24 มิ.ย. 62 สอบทักษะการอ่านการเขียน
ครั้งที่ 1 (มิถุนายน) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) งานวิชาการ
21 มิ.ย. 62 ประชุมสามัญประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง
ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ชุดสุภาพโทนสีเหลือง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง
15 พ.ค. 62 เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
18 มี.ค. 62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 18 มีนาคม 2562
หอประชุมโรงอาหาร กิจกรรมนักเรียน
14 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ของนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์/ชุดนักเรียน งานวิชาการ
12 มี.ค. 62 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2561
ของชั้น ป.2  ป.4  ป.5  ม.1  และ ม.2 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ งานวิชาการ
07 มี.ค. 62 ถึง 09 มี.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด
ในวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2562
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.เมืองเดชอุดม สพป.อบ.5
06 มี.ค. 62 สอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 6 มี.ค. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นค้นไป
ร.ร.บ้านเม็กใหญ่ งานวิชาการ
05 มี.ค. 62 ถึง 06 มี.ค. 62 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ในวันที่ 6 - 7 มีนาคม 2562
ณ วัดป่าหมากมาย อบต.กลาง
04 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 แข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง
วันที่ 4 - 8 ก.พ. 2562
สนามกีฬา ร.ร.บ้านหมากมาย ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
03 ก.พ. 62 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
วันที่ 3 ก.พ. 2562 ม.3 สอบ O-NET สอบที่ ร.ร.บ้านกลาง
ร.ร.บ้านกลาง งานวิชาการ
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
วันที่ 2 ก.พ. 2562 ป.6 สอบที่ ร.ร.บ้านบัวงาม และ ม.3 สอบที่ ร.ร.บ้านกลาง
วันที่ 3 ก.พ. 2562 ม.3 สอบที่ ร.ร.บ้านกลาง
ป.6 ร.ร.บ้านบัวงาม และ ม.3 ร.ร.บ้านกลาง งานวิชาการ
16 ม.ค. 62 กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2562
เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตร
เวลา 08.30 น. พิธีบูชาบูรพาจารย์
เวลา 11.00 น. แข่งขันกีฬา ณ สนาม ร.ร.บ้านแขมเจริญ
เวลา 17.30 น. งานเลี้ยงสังสรรค์

ภาคเช้าที่ สพป.อบ.5 / แต่งกายผ้าไทย ภาคบ่ายที่ ร.ร.บ้านแขมเจริญ / แต่งกายชุดกีฬาสีส้ม สพป.อบ.5
28 ธ.ค. 61 ทัศนศึกษา ประจำปี 2561
ในวันที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
27 ธ.ค. 61 ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
ในวันที่ 27 ธ.ค. 2561  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงอาหาร
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
27 พ.ย. 61 ทดสอบการอ่าน-การเขียน ป.1 - ม.3 ครั้งที่ 3/2561
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ งานวิชาการ
19 พ.ย. 61 ถึง 20 พ.ย. 61 อบรมสัมนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยางคำโปรย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ร.ร.บ้านทุ่งยางคำโปรย เครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ
11 ต.ค. 61 ถึง 01 พ.ย. 61 กำหนดวันปิด-เปิดภาคเรียน
ปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561  และเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
27 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
ในวันที่ 27-28 กันยายน 2561
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ งานวิชาการ
07 ก.ย. 61 แข่งทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเครือข่ายสถานศึกษากลาง ในวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ร.ร.บ้านเม็กใหญ่ กลุ่มเครือข่าย
29 ส.ค. 61 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ
กำหนดประเมินห้องเรียนคุณภาพ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ภาคเช้า โรงเรียนบ้านบัวเทียม และ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
ภาคบ่าย โรงเรียนบ้านเม็กใหญ ่
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561  ภาคเช้า โรงเรียนดํารงสินสงเคราะห์ และ โรงเรียนบ้านหมากมาย  ภาคบ่าย โรงเรียนบ้านกลาง
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง
28 ส.ค. 61 ทดสอบการอ่าน-การเขียน ป.1-ม.3 ครั้งที่ 2/2561
ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
17 ส.ค. 61 ประชุมสามัญประจำปี ปีการศึกษา 2561
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภา อบต.กลาง กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษากลาง
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมโรงอาหาร/แต่งกายชุดสุภาพโทนสีฟ้า ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
24 พ.ค. 61 นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมกับ อบต.กลาง
คณะครูนำนักเรียนชั้น ม.1 - 2 ไปเข้าร่วมกิจกรรมกับ อบต.กลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
อบต.กลาง อบต.กลาง
23 พ.ค. 61 นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน
คณะครูนำนักเรียนชั้น ม.1 - 3 ไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสวรรค์  ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ชุมชนบ้านโนนสวรรค์ ชุมชนบ้านโนนสวรรค์
22 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
หอประชุมโรงอาหาร ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
19 พ.ค. 61 ทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กำหนดทำบุญตักบาตรขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ อาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 น.
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ ร.ร.บ้านโนนสวรรค์
08 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2560
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ แต่งกายชุดนักเรียน งานวิชาการ
07 มี.ค. 61 ทดสอบ NT ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้น ป.3
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ งานวิชาการ
05 มี.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 ประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง
วันที่ 5 มี.ค. 2561 ของระดับชั้น ป. 2 , ป4 , ป.5  และวันที่ 5 - 6 มี.ค. 2561 ของระดับชั้น ม.1 , ม.2
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ งานวิชาการ
26 ก.พ. 61 ทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1
ร.ร.บ้านโนนสวรรค์ งานวิชาการ
23 ก.พ. 61 อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียนชั้น ป.6-ม.3 ณ วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม
วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม อบต.กลาง
15 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์และโรงเรียนบ้านบ้านบัวเทียม ในวันที่ 15-16 ก.พ. 2561
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์+โรงเรียนบ้านบัวเทียม
09 ก.พ. 61 กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
19 ม.ค. 61 ทดสอบ Pre-Onet ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ทดสอบ Pre O-net ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ งานวิชาการ
16 ม.ค. 61 กิจกรรมวันครู
ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2560 ในวันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2561 ณ สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 สพป.อุบลราชธานี เขต 5
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
หอประชุมโรงอาหาร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
08 ม.ค. 61 ทัศนศึกษา ประจำปี 2560
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 8 มกราคม 2561
อุบลราชธานี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
03 ม.ค. 61 ถึง 04 ม.ค. 61 ทดสอบ O-net ปีการศึกษา 2560
ทดสอบระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2560
ป.6 สนามสอบ ร.ร.บ้านบัวงาม ม.3 สนามสอบ ร.ร.บ้านกลาง งานวิชาการ
28 ธ.ค. 60 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ห้องประชุมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
26 ธ.ค. 60 ทดสอบ Pre-Onet 2560 ครั้งที่ 1
ทดสอบ Pre-Onet 2560 ครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ งานวิชาการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
14 ธ.ค. 60 ผอ.เขต พบพี่น้องเพื่อนครู
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 พบพี่น้องเพื่อนครู อ.เดชอุดม เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริโพธิ์แก้ว
ชุดผ้าไทย/พื้นเมือง สพป.อบ.5