ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(คุรุราษฎร์วิทยา)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2511  นายคูน  พรมดวง
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบัวทอง เป็นตัวแทนทางอำเภอพร้อมด้วย  นายบรรจง  สุทโธ  ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน
โนนสวรรค์ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  แบบ  ป. 1 ก  ขนาดกว้าง 9  เมตร  ยาว  18  เมตร  คิดเป็นเงิน
14,400  บาท  ที่ดินมีพื้นที่  20  ไร่  ขนาดกว้าง  2  เส้น  10  วา  ยาว  8  เส้น  โดยเปิดเรียนครั้งแรกตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนชาย 40  คน
นักเรียนหญิง  43  คน  รวมทั้งสิ้น  83  คน  มีครู  1  คน  โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ดังนี้
1. นายคูน  พรมดวง                ตำแหน่งครูใหญ่      พ.ศ. 2511 - 2517
2. นายสุรนันท์  ทาระพันธ์       ตำแหน่งครูใหญ่      พ.ศ. 2517 - 2519
3. นายคูน  พรมดวง                ตำแหน่งครูใหญ่      พ.ศ. 2519 - 2524
4. นายภาณุมาศ  จันทร์มา       ตำแหน่งครูใหญ่      พ.ศ. 2524 - 2531
5. นายสมเกียรติ  คำวงศ์         ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่     พ.ศ. 2531 - 2536
6. นายสิทธิศักดิ์  จันทร์ศรี       ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่     พ.ศ. 2536 - 2538
7. นายสมเกียรติ  คำวงศ์         ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่     พ.ศ. 2538 - 2540
8. นายนิวาส  อุทธา                ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่     พ.ศ. 2540 - 2542
9. นายสมนึก  ทองจันทร์         ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่     พ.ศ. 2542 - 2543
10. นายสมร  สดชื่น                ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่     พ.ศ. 2543 - 2548
11. นายบัวกันต์  บุญมาโฮม      ตำแหน่งผู้อำนวยการ      พ.ศ. 2548 - 2551
12. นายวิมล  เมอมะนา            ตำแหน่งผู้อำนวยการ      พ.ศ. 2551 - 2552
13. นายเกรียงไกร  กุลบุตร       ตำแหน่งผู้อำนวยการ      พ.ศ. 2552 - 2564
14. นายธนกฤต สวัสดิ์ทา         
ตำแหน่งผู้อำนวยการ      พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน