ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
คณะครูและนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ดังคำขวัญที่ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงอาหาร
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2562,09:20   อ่าน 73 ครั้ง