ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการอบรมคัดกรองนักเรียน 2562 246945
ระเบียบตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.2 KB 246935
พระราชกฤษฎีกา การศึกษาบุตร 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.4 KB 246942
แบบ-พฐ.01-พฐ.25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 247092
แนวทางควบคุมภายใน 2561 246945
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 246944
คู่มือรักษาการผอ.รร. ปรับใหม่ 2562 246941
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียน ยากจน-บนโทรศัพท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 246938
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 246939
คู่มือการบริหารงบประมาณ (มีภาพ) Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 247015
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่ออาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 246938
คำนวณอัตรากำลัง2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.81 KB 246941
การป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 247186
การประเมิน 360 องศา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.11 KB 248220
กฏ กคศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.4 KB 246943
คู่มือเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 2561 246942
แบบบันทึกการเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 32.26 KB 247001
แบบขอเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กของเจ้าพนักงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.4 KB 246982
แบบรับรองการไม่มีตัวตน. Word Document ขนาดไฟล์ 22.22 KB 246995
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 22.84 KB 247569
แบบหนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 30.14 KB 247628
แบบหนังสือการจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 247069
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 21.57 KB 247170
หนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.29 KB 248664
แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.98 KB 246993
แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 30.98 KB 246988
หนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า. Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 247036
คำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.81 KB 246994
แบบรายงานการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุ ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 30.48 KB 246987
หนังสือแจ้งการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 29.44 KB 246987
คำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.96 KB 247004
แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 33.47 KB 246984
หนังสือเตือนผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 27.97 KB 246986
หนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ปฏิบัติ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 27.64 KB 246998
หนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 28.77 KB 246991
หนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 28.09 KB 246988
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖. Word Document ขนาดไฟล์ 20.63 KB 246981
หนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 26.52 KB 246988
แบบสรุปผลการรับนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 19.76 KB 247000
แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น. Word Document ขนาดไฟล์ 20.21 KB 246991
บัญชีรายชื่อเด็กในเขตพื้นที่บริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 19.35 KB 246987
บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น. Word Document ขนาดไฟล์ 18.99 KB 246997
หนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 246997
แจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.06 KB 246998
หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. Word Document ขนาดไฟล์ 29.85 KB 246996
หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.22 KB 246992
การสำรวจข้อมูลเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ ๗-๑๖ ปี) ในเขตพื้นที่บริการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.59 KB 246993
แบบสำรวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ ที่ยังไม่เข้าเรียนหรือออกกลางคัน Word Document ขนาดไฟล์ 24.04 KB 246989
แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 24.38 KB 246991
แผนการอ่านออกเขียนได้ Word Document ขนาดไฟล์ 244.92 KB 247015
วิจัยหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 248520
การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 246981
เอกสารมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร 246982
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 246976