ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการอบรมคัดกรองนักเรียน 2562 17421
ระเบียบตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.2 KB 17593
พระราชกฤษฎีกา การศึกษาบุตร 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.4 KB 17580
แบบ-พฐ.01-พฐ.25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 17356
แนวทางควบคุมภายใน 2561 17359
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 17590
คู่มือรักษาการผอ.รร. ปรับใหม่ 2562 17346
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียน ยากจน-บนโทรศัพท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 17529
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 17549
คู่มือการบริหารงบประมาณ (มีภาพ) Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 17463
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่ออาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 17437
คำนวณอัตรากำลัง2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.81 KB 17393
การป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 17490
การประเมิน 360 องศา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.11 KB 17840
กฏ กคศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.4 KB 17383
คู่มือเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 2561 17294
แบบบันทึกการเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 32.26 KB 17523
แบบขอเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กของเจ้าพนักงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.4 KB 17551
แบบรับรองการไม่มีตัวตน. Word Document ขนาดไฟล์ 22.22 KB 17539
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 22.84 KB 17569
แบบหนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 30.14 KB 17501
แบบหนังสือการจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 17273
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 21.57 KB 17359
หนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.29 KB 17682
แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.98 KB 17549
แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 30.98 KB 17380
หนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า. Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 17586
คำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.81 KB 17233
แบบรายงานการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุ ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 30.48 KB 17599
หนังสือแจ้งการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 29.44 KB 17243
คำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.96 KB 17404
แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 33.47 KB 17505
หนังสือเตือนผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 27.97 KB 17432
หนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ปฏิบัติ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 27.64 KB 17609
หนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 28.77 KB 17217
หนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 28.09 KB 17383
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖. Word Document ขนาดไฟล์ 20.63 KB 17589
หนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 26.52 KB 17589
แบบสรุปผลการรับนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 19.76 KB 17429
แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น. Word Document ขนาดไฟล์ 20.21 KB 17182
บัญชีรายชื่อเด็กในเขตพื้นที่บริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 19.35 KB 17187
บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น. Word Document ขนาดไฟล์ 18.99 KB 17490
หนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 17603
แจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.06 KB 17337
หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. Word Document ขนาดไฟล์ 29.85 KB 17476
หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.22 KB 17359
การสำรวจข้อมูลเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ ๗-๑๖ ปี) ในเขตพื้นที่บริการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.59 KB 17216
แบบสำรวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ ที่ยังไม่เข้าเรียนหรือออกกลางคัน Word Document ขนาดไฟล์ 24.04 KB 17422
แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 24.38 KB 17290
แผนการอ่านออกเขียนได้ Word Document ขนาดไฟล์ 244.92 KB 17412
วิจัยหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 18753
การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 17538
เอกสารมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร 17387
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 17442