ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารประกอบการอบรมคัดกรองนักเรียน 2562 210
ระเบียบตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.2 KB 201
พระราชกฤษฎีกา การศึกษาบุตร 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.4 KB 205
แบบ-พฐ.01-พฐ.25 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 224
แนวทางควบคุมภายใน 2561 209
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 206
คู่มือรักษาการผอ.รร. ปรับใหม่ 2562 208
คู่มือระบบคัดกรองนักเรียน ยากจน-บนโทรศัพท์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 201
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 206
คู่มือการบริหารงบประมาณ (มีภาพ) Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 205
คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่ออาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 200
คำนวณอัตรากำลัง2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.81 KB 206
การป้องกันสารเสพติดในโรงเรียน Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 267
การประเมิน 360 องศา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.11 KB 425
กฏ กคศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 137.4 KB 213
คู่มือเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 2561 205
แบบบันทึกการเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 32.26 KB 260
แบบขอเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กของเจ้าพนักงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.4 KB 243
แบบรับรองการไม่มีตัวตน. Word Document ขนาดไฟล์ 22.22 KB 251
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 22.84 KB 784
แบบหนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 30.14 KB 778
แบบหนังสือการจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 326
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 21.57 KB 410
หนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.29 KB 1379
แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.98 KB 251
แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 30.98 KB 247
หนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า. Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 274
คำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.81 KB 255
แบบรายงานการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุ ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 30.48 KB 245
หนังสือแจ้งการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 29.44 KB 246
คำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.96 KB 262
แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 33.47 KB 246
หนังสือเตือนผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 27.97 KB 246
หนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ปฏิบัติ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 27.64 KB 252
หนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 28.77 KB 255
หนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 28.09 KB 246
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖. Word Document ขนาดไฟล์ 20.63 KB 239
หนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 26.52 KB 249
แบบสรุปผลการรับนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 19.76 KB 254
แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น. Word Document ขนาดไฟล์ 20.21 KB 251
บัญชีรายชื่อเด็กในเขตพื้นที่บริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 19.35 KB 247
บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น. Word Document ขนาดไฟล์ 18.99 KB 253
หนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 256
แจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.06 KB 256
หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. Word Document ขนาดไฟล์ 29.85 KB 253
หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.22 KB 251
การสำรวจข้อมูลเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ ๗-๑๖ ปี) ในเขตพื้นที่บริการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.59 KB 247
แบบสำรวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ ที่ยังไม่เข้าเรียนหรือออกกลางคัน Word Document ขนาดไฟล์ 24.04 KB 247
แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 24.38 KB 252
แผนการอ่านออกเขียนได้ Word Document ขนาดไฟล์ 244.92 KB 273
วิจัยหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 1083
การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 243
เอกสารมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร 246
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 243