ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนเด็ก Word Document ขนาดไฟล์ 32.26 KB 44
แบบขอเข้าไปในสถานที่เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กของเจ้าพนักงานฯ Word Document ขนาดไฟล์ 26.4 KB 42
แบบรับรองการไม่มีตัวตน. Word Document ขนาดไฟล์ 22.22 KB 42
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 22.84 KB 327
แบบหนังสือรายงานการจำหน่ายนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 30.14 KB 258
แบบหนังสือการจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 69
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขออนุญาตจำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 21.57 KB 137
หนังสือขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.29 KB 670
แบบแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.98 KB 42
แบบรายงานผลการรับนักเรียนที่ย้ายไปเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 30.98 KB 39
หนังสือส่งนักเรียนไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่ขอย้ายเข้า. Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 42
คำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 22.81 KB 41
แบบรายงานการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุ ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 30.48 KB 43
หนังสือแจ้งการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 29.44 KB 40
คำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 23.96 KB 42
แบบรายงานกรณีนักเรียนหยุดเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 33.47 KB 42
หนังสือเตือนผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 27.97 KB 41
หนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ปฏิบัติ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 27.64 KB 40
หนังสือรายงานกรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 28.77 KB 39
หนังสือเตือนให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 28.09 KB 40
บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖. Word Document ขนาดไฟล์ 20.63 KB 37
หนังสือส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบ Word Document ขนาดไฟล์ 26.52 KB 40
แบบสรุปผลการรับนักเรียน. Word Document ขนาดไฟล์ 19.76 KB 43
แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น. Word Document ขนาดไฟล์ 20.21 KB 40
บัญชีรายชื่อเด็กในเขตพื้นที่บริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น Word Document ขนาดไฟล์ 19.35 KB 39
บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น. Word Document ขนาดไฟล์ 18.99 KB 41
หนังสือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 29.89 KB 41
แจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 26.06 KB 42
หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. Word Document ขนาดไฟล์ 29.85 KB 37
หนังสือแจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 31.22 KB 40
การสำรวจข้อมูลเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ ๗-๑๖ ปี) ในเขตพื้นที่บริการ Word Document ขนาดไฟล์ 26.59 KB 41
แบบสำรวจข้อมูลเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ ที่ยังไม่เข้าเรียนหรือออกกลางคัน Word Document ขนาดไฟล์ 24.04 KB 40
แบบสำรวจข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ Word Document ขนาดไฟล์ 24.38 KB 44
แผนการอ่านออกเขียนได้ Word Document ขนาดไฟล์ 244.92 KB 62
วิจัยหน้าเดียว Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 548
การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 65
เอกสารมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร 62
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 63